ជញ្ជាំងលាបពណ៌និងគំនូរ 3D ដ៏ធំតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុង Chongqing ទាក់ទាញអ្នកក្រុងឱ្យទៅទស្សនា

2023-05-25 17:28:35
ប្រភព:CRI


ជញ្ជាំងលាបពណ៌និងគំនូរ 3D ដ៏ធំនៅតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុង Chongqing បានទាក់ទាញអ្នកក្រុងជាច្រើនឱ្យទៅទស្សនា។ ជញ្ជាំងលាបពណ៌3Dនេះបានបង្ហាញពីទេសភាពធម្មជាតិនៃទីក្រុង Chongqing៕

ជញ្ជាំងលាបពណ៌និងគំនូរ 3D ដ៏ធំតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុង Chongqing ទាក់ទាញអ្នកក្រុងឱ្យទៅទស្សនា