ផ្សិតព្រៃជាច្រើននៃខេត្តយូណានប្រទេសចិនត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារ

2023-07-04 17:08:16
ប្រភព:CRI

ពេលថ្មីៗនេះ ស្របនឹងរដូវភ្លៀងចូលមកដល់ ផ្សិតព្រៃជាច្រើននៃខេត្តយូណានប្រទេសចិន ត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារ ប្រជាជនក្នុងតំបន់បានឈានចូល “រដូវញ៉ាំផ្សិត”ប្រចាំឆ្នាំ។

ខេត្តយូណានត្រូវគេប្រសិទ្ធនាមថាជា “អាណាចក្រផ្សិតព្រៃ” ដោយសារមានផ្សិតព្រៃអាចបរិភោគបានប្រហែល៩០០ប្រភេទ៕

ផ្សិតព្រៃជាច្រើននៃខេត្តយូណានប្រទេសចិនត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារ