ពិធីខួបកំណើត ១០ ឆ្នាំនៃខ្លាឃ្មុំផេនដា "យាន់ចៃ" ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រុងថាយប៉ី

2023-07-10 11:18:35
ប្រភព:ស៊ីហួចិន

នៅថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា សួនសត្វទីក្រុងថាយប៉ីបានធ្វើពិធីខួបកំណើត ១០ ឆ្នាំរបស់ខ្លាឃ្មុំផេនដា "យាន់ចៃ" ជាកូនស្រីរបស់ខ្លាឃ្មុំផេនដា “ធាន់ធាន់”និង“យាន់យាន់”ដែលពួកវាត្រូវបានចិនដីគោកផ្តល់ជាអំណោយជូនដល់ក្រុងថាយប៉ី៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Chen Jun

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha Nong Rui

ពិធីខួបកំណើត ១០ ឆ្នាំនៃខ្លាឃ្មុំផេនដា "យាន់ចៃ" ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រុងថាយប៉ី