កីឡាករកំពុងហ្វឹកហាត់ត្រៀមចូលរួមប្រកួតកីឡាស្សិតសាកលវិទ្យាល័យទូទាំងពិភពលោក នារដូវក្តៅលើកទី ៣១ ទីក្រុងឆឹងទូ

2023-07-28 17:12:26
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ពិធីបើកសម្ពោធការប្រកួតកីឡានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យទូទាំងពិភពលោករដូវក្តៅលើកទី ៣១ នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ហើយជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡា បានខិតជិតមកដល់ គណៈប្រតិភូកីឡាករនាៗ បានមកដល់កន្លែងហ្វឹកហាត់នៃកីឡាប្រកួតរបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្កើនការហ្វឹកហាត់សម្របនឹងការប្រកួត៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖​ Jiang Hongjin

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha  Nong Rui

កីឡាករកំពុងហ្វឹកហាត់ត្រៀមចូលរួមប្រកួតកីឡាស្សិតសាកលវិទ្យាល័យទូទាំងពិភពលោក នារដូវក្តៅលើកទី ៣១ ទីក្រុងឆឹងទូ