ក្រុងឆឹងទូ កាន់តែយប់ កាន់តែស្អាត!

2023-08-01 15:58:51
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ការប្រកួតកីឡានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យពិភពលោករដូវក្តៅលើកទី ៣១ បានធ្វើឡើងនៅក្រុងឆឹងទូ ដែលជាទីក្រុងប្រកបដោយលក្ខណៈបុរាណ និងទំនើប ក្រុងឆឹងទូកាន់តែយប់ កាន់តែស្អាត ដែលអាចទាក់ទាញក្រសែកភ្នែកពីប្រជាជននៅលើសកលលោក៕

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha

ក្រុងឆឹងទូ កាន់តែយប់ កាន់តែស្អាត!