ក្រុង Zhongxiang ខេត្ត Hubei ៖ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មផ្កាបានជួយដល់កសិករបង្កើនចំណូល

2023-08-11 17:50:16
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ កសិករដាំផ្កាកំពុងថែទាំផ្កានៅក្រុង Zhongxiang ខេត្ត Hubei ប្រទេសចិន។ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីក្រុងនេះបានខិតខំអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មផ្កាពិសេសដែលបានជំរុញឱ្យកសិករនៅជំុវិញក្រុងមានការងារធ្វើក្បែរផ្ទះនិងបង្កើនចំណូលទៀតផង៕

ក្រុង Zhongxiang ខេត្ត Hubei ៖ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មផ្កាបានជួយដល់កសិករបង្កើនចំណូល