ទំហំនាំចេញនាំចូលនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្រុងឈីងតាវ ខេត្តសានតុង បានកើនឡើង ៧,៨% ក្នុងរយៈពេល ៧ ខែដំបូង

2023-08-14 17:32:40
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

យោងតាមស្ថិតិចេញផ្សាយដោយស្ថាប័នគយក្រុងឈីងតាវ ខេត្តសានតុង ប្រទេសចិន ទំហំនាំចេញនាំចូលនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្រុងឈីងតាវមានចំនួនប្រមាណ ៥១០ ពាន់លានយាន់ក្នុងរយៈពេល ៧ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ២០២៣ កើនឡើង ៧,៨% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ក្នុង​នោះ ទំហំ​នាំ​ចេញ​មាន​ចំនួនប្រមាណ ២៨០ ពាន់​លាន​យាន់ កើន​ឡើង ៣,៥% ការ​នាំ​ចូល​មាន​ចំនួន ២៣១ ពាន់​លាន​យន់ កើន​ឡើង ១៣,៥%៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ Zhang Jingang

អ្នកបកប្រែ ៖ ​Shen Yan


ទំហំនាំចេញនាំចូលនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្រុងឈីងតាវ ខេត្តសានតុង បានកើនឡើង ៧,៨% ក្នុងរយៈពេល ៧ ខែដំបូង