ផ្លែ Euryale ferox កំពុងទុំដែលមមាញឹកក្នុងការប្រមូលផល

2023-08-25 19:23:17
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ថ្មីៗនេះ  ផ្លែ Euryale ferox ដែលដាំនៅឃុំគូកៅ ខណ្ឌជាំងយាន់ ក្រុងថៃចូវ ខេត្តជាំងស៊ូនៃប្រទេសចិន បានឈានចូលដំណាក់កាលទុំហើយ។ កសិករដាំដុះរៀបចំការប្រមូលផលដោយដៃ ហើយចំការដាំ Euryale ferox បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពប្រមូលផលដ៏មមាញឹក និងសប្បាយរីករាយ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Gu Jihong

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan


ផ្លែ Euryale ferox កំពុងទុំដែលមមាញឹកក្នុងការប្រមូលផល