របាយការណ៍នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក៖ ការកើនឡើងនៃថ្លៃដើមក្នុងជីវភាពរស់នៅ គឺជាហានិភ័យរយៈពេលខ្លីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃសកលលោក

2023-01-12 18:24:38
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី១១ខែមករាតាមម៉ោងក្នុងតំបន់   វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានទីចាត់ការទូទៅនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីស  បានចេញផ្សាយ《របាយការណ៍ស្តីពីហានិភ័យសកលឆ្នាំ២០២៣》។  របាយការណ៍នេះបានចង្អុលបង្ហាញថា  ដោយសាររងឥទ្ធិពលពីការប៉ះទង្គិចនិងភូមិសាស្ត្រ  សេដ្ឋកិច្ច   ការកើនឡើងនៃថ្លៃដើមក្នុងជីវភាពរស់នៅបានក្លាយទៅជាហានិភ័យរយៈពេលខ្លីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ដែលសកលលោកកំពុងប្រឈមមុខ ។

តាមការផ្សាយដំណឹងឱ្យដឹងថា  《របាយការណ៍ស្តីពីហានិភ័យសកលឆ្នាំ២០២៣》គឺអនុលោមតាមក្របខ័ណ្ឌរយៈពេល ២ឆ្នាំនាពេលអនាគត និង១០ឆ្នាំនាពេលអនាគត  ព្រមនិងតាមលំដាប់នៃភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃហានិភ័យ   រាយឈ្មោះនៃហានិភ័យរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងចំនួន១០ ដែលសកលលោកកំពុងប្រឈមមុខដោយឡែក។

ក្នុងចំណោមនោះ  ការកើនឡើងនៃថ្លៃដើមក្នុងជីវភាពរស់នៅ  គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ  និងអាកាសធាតុជ្រុលខ្លាំងនិងការប៉ះទង្គិចភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច  បានស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង៣នៃហានិភ័យរយៈពេលខ្លីនៃសកលលោក៕

របាយការណ៍នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក៖ ការកើនឡើងនៃថ្លៃដើមក្នុងជីវភាពរស់នៅ គឺជាហានិភ័យរយៈពេលខ្លីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃសកលលោក