ឆ្នាំ ២០២២ ទិន្នផលស្បៀងសរុបរបស់ប្រទេសចិនមានចំនួន០,៦៨ ទ្រីលានគីឡូក្រាមដែលបានបំបែកកំណត់ត្រាថ្មី

2023-01-18 17:57:29
ប្រភព:CRI

ការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនបានបើកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញពីសភាពការណ៍ដំណើរការនៃសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មនិងជនបទចិននៅឆ្នាំ ២០២២ ។ឆ្នាំ ២០២២ ទិន្នផលស្បៀងសរុបរបស់ប្រទេសចិនមានចំនួន 0,៦៨ ទ្រីលានគីឡូក្រាមដែលបា នបំបែកកំណត់ត្រាថ្មី៕

ឆ្នាំ ២០២២ ទិន្នផលស្បៀងសរុបរបស់ប្រទេសចិនមានចំនួន០,៦៨ ទ្រីលានគីឡូក្រាមដែលបានបំបែកកំណត់ត្រាថ្មី