អង្គការវាយតម្លៃអន្តរជាតិ Fitch Ratings ដាក់ការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ "AAA"ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ជីសង្កេតអវិជ្ជមាន

2023-05-25 17:15:46
ប្រភព:CRI

យប់ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា អង្គការវាយតម្លៃអន្តរជាតិ Fitch Ratings បានប្រកាសថា ដោយសារតែមានជម្លោះរវាងបក្សនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរារាំងបក្សទាំង២នៃសភាអាមេរិកឱ្យឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែនកំណតខ្ពស់បំផុតនៃបំណុល  ហើយអង្គការ Fitch Ratings បានដាក់ការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ល្មើសកិច្ចសន្យារបស់អ្នកចេញរូបិយប័ណ្ណបរទេសរយៈពេលវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ជីសង្កេតអវិជ្ជមាន។

អង្គការ Fitch Ratings បានបង្ហាញថា សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដែនកំណត់ខ្ពស់បំផុតនៃបំណុលមុនថ្ងៃកំណត់គឺជាសញ្ញាអវិជ្ជមាន ដែលបានបញ្ជាក់ថា អភិបាលកិច្ចរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងឆន្ទៈក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចបំណុលឱ្យបានទាន់ពេលគឺទំនងជាមិនស្របនឹងចំណាត់ថ្នាក់"AAA" នោះទេ។

លោកស្រីYellen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានព្រមានថា  ប្រសិនបើសភាអាមេរិកមិនចាត់វិធានការលើកកម្ពស់ដែនកំណត់ខ្ពស់បំផុតនៃបំណុលចូលជាធរមាននោះទេ រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឬផ្អាកដែនកំណត់ខ្ពស់បំផុតនៃបំណុល រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាស់ជាចូលក្នុងភាពល្មើសកិច្ចសន្យាបំណុលនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះ៕

អង្គការវាយតម្លៃអន្តរជាតិ Fitch Ratings ដាក់ការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ "AAA"ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ជីសង្កេតអវិជ្ជមាន