កម្មសិទ្ធិបញ្ញាគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចិន

2023-09-04 14:32:11
ប្រភព:CRI

យោងតាមទិន្នន័យដែលផ្សាយចេញដោយរដ្ឋបាលជាតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចិនបានឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៣នេះ ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មដែលមានសុពលភាពក្នុងប្រទេសចិនមានចំនួន៤,៥៦៨ លានច្បាប់ ដែលបានកើនឡើង១៦,៩ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន  ពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីមានចំនួន៤៤,២៣៥លានផលិតផលដែលបានកើនឡើង៩,១ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន។ នៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ២០២៣នេះ ចំនួនទុនហិរញ្ញប្បទាននៃការសន្យាប៉ាតង់ និងពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ប្រទេសចិនមានចំនួន ២៦,៧៦ ប៊ីលានប្រាក់ចិន ដែលបានកើនឡើង៦៤,៦ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន។ កម្មសិទ្ធិបញ្ញាកំពុងក្លាយជាការគាំទ្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតថ្មី និងការអភិវឌ្ឍសហគ្រាស៕

កម្មសិទ្ធិបញ្ញាគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចិន