មេដាយមាសសុរប២០១គ្រឿង!ប្រតិភូកីឡាចិនបានបង្កើតកំណត់ត្រាល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡាអាស៊ី

2023-10-08 16:21:46
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី៨ ខែតុលាឆ្នាំ២០២៣ ប្រតិភូកីឡាចិនទទួលបានមេដាយមាសចំនួន១៤គ្រឿង ធ្វើឲ្យចំនួនមេដាយមាសសរុបក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីក្រុងHangzhouកើនដល់២០១គ្រឿងដែលបានបំបែកកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រតិភូកីឡាចិនដែលបានឈ្នះមេដាយមាសចំនួន១៩៩គ្រឿងក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីក្រុងGuangzhouឆ្នាំ២០១០!

 

មេដាយមាសសុរប២០១គ្រឿង!ប្រតិភូកីឡាចិនបានបង្កើតកំណត់ត្រាល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡាអាស៊ី