រឿងរ៉ាវថ្មីនៃជនបទលើដីខ្មៅ៖ “កសិករថ្មី” ប្រើប្រាស់“កសិភណ្ឌថ្មី”

2023-10-12 16:47:24
ប្រភព:CRI

បច្ចុប្បន្ននេះ វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអាចជំរុញការគ្រប់គ្រងដីស្រែចម្ការឱ្យកាន់តែមានភាពវៃឆ្លាត ការលក់កសិផលតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់អាចលក់កសិផលឱ្យអតិថិជនជាង៥០០នាក់ក្នុងពេលតែមួយយប់ ហើយការប្រគល់ឱ្យគេជួយគ្រប់គ្រងដីស្រែ ដែលមនុស្សម្នាក់ក៏អាចគ្រប់គ្រងដីស្រែជាច្រើនហិកតា។ល។ “កសិករថ្មី” ប្រើប្រាស់“កសិភណ្ឌថ្មី” ៕

រឿងរ៉ាវថ្មីនៃជនបទលើដីខ្មៅ៖ “កសិករថ្មី” ប្រើប្រាស់“កសិភណ្ឌថ្មី”