សន្និបាតសហគ្រិននៃប្រទេស “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”បើកធ្វើនៅក្រុងប៉េកាំង

2023-10-18 17:07:12
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា សន្និបាតសហគ្រិននៃប្រទេស “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”បានបើកធ្វើនៅក្រុងប៉េកាំង។តំណាងជាង១០០០រូប រួមមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានា តំណាងអង្គការអន្តរជាតិ អ្នកទទួលខុសត្រូវនៃសភាពាណិជ្ជកម្មបរទេសនិងសហគ្រាសល្បីឈ្មោះទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមក្នុងសន្និបាតលើកនេះ៕

សន្និបាតសហគ្រិននៃប្រទេស “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”បើកធ្វើនៅក្រុងប៉េកាំង