ស្រុក Ludian ខេត្ត Yunnan ៖ឧស្សាហកម្មស្លឹកខ្ទឹមនាំឱ្យអ្នកភូមិដើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវសម្បូរសប្បាយនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូល

2023-11-01 16:03:26
ប្រភព:CRI

ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ឆ្លងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មស្លឹកខ្ទឹម ស្រុក Ludian ទីក្រុង Zhaotong ខេត្ត Yunnan បានជំរុញឱ្យអ្នកភូមិក្នុងតំបន់ដើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវសម្បូរសប្បាយនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូល ។ 

កាលពីឆ្នាំ ២០២២ ទិន្នផលសរុបនៃស្លឹកខ្ទឹមរបស់ស្រុក Ludian មានចំនួនដល់ទៅ ៦ ម៉ឺន ៦ ពាន់ ៧ រយតោន ហើយចំណូលលក់ដូរបានឡើងដល់ ៣០៥ លានយាន់ប្រាក់ចិន ។ ឧស្សាហកម្មស្លឹកខ្ទឹមបានក្លាយទៅជាឧស្សាហកម្មមានលក្ខណៈពិសេសដែលជំរុញឱ្យប្រជាជនក្នុងតំបន់បង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងមានជីវភាពធូរធារ ៕

ស្រុក Ludian ខេត្ត Yunnan ៖ឧស្សាហកម្មស្លឹកខ្ទឹមនាំឱ្យអ្នកភូមិដើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវសម្បូរសប្បាយនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូល