ពិព័រណ៍នាំចូលចិនអន្តរជាតិលើកទី ៦ បានបើកធ្វើ

2023-11-06 16:15:44
ប្រភព:CRI

    ថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា ពិព័រណ៍នាំចូលចិនអន្តរជាតិលើកទី ៦ បានបើកធ្វើនៅក្រុងសៀងហៃក្រោមប្រធានបទ"យុគសម័យថ្មី រួមគ្នាចែករំលែកអនាគត" ៕

ពិព័រណ៍នាំចូលចិនអន្តរជាតិលើកទី ៦ បានបើកធ្វើ