ពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលើកទី១១៖ ទំនិញដាក់តាំងបង្ហាញសំខាន់ៗបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសចិន

2023-11-24 18:35:01
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី២២ខេវិច្ឆិកា   ពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិទីក្រុងMianyangប្រទេសចិនលើកទី១១បានបើកធ្វើនៅទីក្រុងMianyangខេត្តSichuanតំបន់ភាគនិរតីប្រទេសចិន។  ទំហំតាំងពិព័រណ៍សរុបនៃពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលើកនេះមានដល់៤ម៉ឺនម៉ែត្រការ៉េ មានស្ថាប័នចំនួនជាង៣រយនាំយកនូវទំនិញប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ឆ្នើមនិងទំនើបចំនួនជាង៣ពាន់មកដាក់តាំងបង្ហាញ៕

ពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលើកទី១១៖ ទំនិញដាក់តាំងបង្ហាញសំខាន់ៗបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសចិន