ខួប១០ឆ្នាំនៃការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ខ្សែរថភ្លើងចិន(Xi'an)-អឺរ៉ុប ចំនួនរថភ្លើងបរទៅមកប្រហែលត្រូវជា១ភាគ៤នៃចំនួនរថភ្លើងបរទៅមកនៃខ្សែរថភ្លើងចិន-អឺរ៉ុបនៅទូទាំងប្រទេសចិន

2023-11-29 17:57:42
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ខ្សែរថភ្លើងចិន-អឺរ៉ុបលេខX8155ដែលផ្ទុកទំនិញពេញទូបានបរចេញពីស្ថានីយកំពង់ផែអន្តរជាតិXi’anទៅក្រុងហាំប៊ឺក ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។គិតពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ដែលខ្សែរថភើ្លងចិន-អឺរ៉ុបលើកដំបូងបានចាប់ផ្តើមដំណើរការមក វាគម្រប់ខួប១០ឆ្នាំហើយ។១០ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ខ្សែរថភ្លើងចិន(Xi'an)-អឺរ៉ុបបានបរទៅមកសរុបចំនួន20,897គ្រឿងដែលស្មើនឹងប្រហែល១ភាគ៤នៃចំនួនរថភ្លើងបរទៅមកនៃខ្សែរថភ្លើងចិន-អឺរ៉ុបនៅទូទាំងប្រទេស៕

ខួប១០ឆ្នាំនៃការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ខ្សែរថភ្លើងចិន(Xi'an)-អឺរ៉ុប ចំនួនរថភ្លើងបរទៅមកប្រហែលត្រូវជា១ភាគ៤នៃចំនួនរថភ្លើងបរទៅមកនៃខ្សែរថភ្លើងចិន-អឺរ៉ុបនៅទូទាំងប្រទេសចិន