លោក Xi Jinping ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយសំឡេងឯកច្ឆ័ន្ទ ព្រមទាំងធ្វើសចា្ចប្រណិធានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

2023-03-10 17:41:22
ប្រភព:CRI

 ព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា មហាសន្និបាតលើកទីមួយនៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនបានបើកធ្វើកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទីបីនៅវិមានសភាប្រជាជនក្រុងប៉េកាំង ។លោក Xi Jinping ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយសំឡេងឯកច្ឆ័ន្ទ  ព្រមទាំងធ្វើសចា្ចប្រណិធានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។

លោក Xi Jinping ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយសំឡេងឯកច្ឆ័ន្ទ ព្រមទាំងធ្វើសចា្ចប្រណិធានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ