«សម្រង់អនុសាសន៍របស់ លោក Xi Jinping ស្តីពីការងារអំពីស្ត្រីកុមារ និងសហព័ន្ធស្ត្រី»បានបោះពុម្ពផ្សាយ

2023-06-12 15:03:31
ប្រភព:CRI

សៀវភៅ«សម្រង់អនុសាសន៍របស់ លោក Xi Jinping ស្តីពីការងារអំពីស្ត្រីកុមារ និងសហព័ន្ធស្ត្រី»ដែលត្រូវបានរៀបរៀងដោយវិទ្យាស្ថានប្រវត្តិសាស្រ្ត និងឯកសារបក្សរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ត្រូវបានបោះពុម្ពដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយឯកសាររបស់មជ្ឈិមបក្ស និងដាក់លក់នៅទូទាំងប្រទេស។

ជានិច្ចកាលបុព្វហេតុស្ត្រីតែងតែជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃបុព្វហេតុបក្ស និងប្រជាជនចិន។ ចាប់តាំងពីសមាជបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលើកទី ១៨ មកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សដែលមាន លោក Xi Jinping ជាប្រមុខស្នូលបានគិតពិចារណាពីស្ថានភាពទូទៅនៃការអភិវឌ្ឍរបស់បក្ស និងប្រទេសដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងជំរុញយ៉ាងសកម្មនូវការងារស្ត្រីបង្កើនការដឹកនាំរបស់បក្សចំពោះការងារស្ត្រីប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមាគ៌ានៃការអភិវឌ្ឍការងារស្ត្រីនៃសង្គមនិយមដែលមានលក្ខណៈពិសេសចិន ក៏ដូចជាបានចាត់ចែងការងារកំណែទម្រង់របស់សហព័ន្ធស្ត្រី ដើម្បីធ្វើឱ្យស្ត្រីដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងគ្រប់វិស័យក្នុងន័យជំរុញឱ្យបុព្វហេតុស្ត្រីរបស់ចិនទទួលបានសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រ៕

«សម្រង់អនុសាសន៍របស់ លោក Xi Jinping ស្តីពីការងារអំពីស្ត្រីកុមារ និងសហព័ន្ធស្ត្រី»បានបោះពុម្ពផ្សាយ