លោកXi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះការបើកធ្វើកិច្ចប្រជុំលើកទី១០ នៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ នៃរដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ

2023-09-05 14:41:21
ប្រភព:CRI

នៅថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញា លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះការបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី ១០ នៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ។

 
លោកXi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះការបើកធ្វើកិច្ចប្រជុំលើកទី១០ នៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ នៃរដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ