សត្វខ្លានៅភាគឦសានរបស់ប្រទេសចិនចូលចិត្តលេងព្រិល

2023-01-19 14:46:35
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

នៅក្នុងរដូវរងា សត្វខ្លាឦសានក្នុងឧទ្យានព្រៃសត្វខ្លាឦសាន ហេនតោហឺហ្សឺ នៃក្រុងហៃលីង ខេត្តហីឡុងចាំង ប្រទេសចិន បានរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្ត៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Xie Jianfei

អ្នកបកប្រែ៖  Li Zha

សត្វខ្លានៅភាគឦសានរបស់ប្រទេសចិនចូលចិត្តលេងព្រិល