ទិវាដំរីនៅប្រទេសថៃ៖ ដំរីស៊ី“អាហារប៊ូហ្វេ”

2023-03-15 18:04:04
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

នាថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា គឺជាទិវាដំរីប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃ។ នៅថ្ងៃនេះ ឧទ្យាន តុងប៉ា នៅទីក្រុងប៉ាតាយ៉ា ប្រទេសថៃ បានផ្តល់“អាហារប៊ូហ្វេ”ផ្លែឈើដ៏សម្បូរបែបដល់សត្វដំរី។

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ឡាចេន

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha

ទិវាដំរីនៅប្រទេសថៃ៖ ដំរីស៊ី“អាហារប៊ូហ្វេ”