ឯកសារវីដេអូសំខាន់ៗក្រោមចំណងជើងថា «ស្វែងរកនគរបុរាណចិន»បានចាក់ផ្សាយ និងនាំទស្សនិកជនឱ្យស្វែងរកអរិយធម៌នគរបុរាណDian

2023-05-26 16:35:05
ប្រភព:CRI

ឯកសារវីដេអូសំខាន់ៗក្រោមចំណងជើងថា «ស្វែងរកនគរបុរាណចិន»រដូវកាលទី១ដែលផលិតដោយអគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិននឹងចាក់ផ្សាយនៅម៉ោង២២និង៣០នាទី ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ខែឧសភា ហើយនឹងនាំទស្សនិកជនឱ្យស្វែងរកប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការបង្កើតឡើង ការអភិវឌ្ឍនិងការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយគ្រួសារធំរបស់ប្រជាជាតិចិននៃនគរបុរាណ Dian៕


ឯកសារវីដេអូសំខាន់ៗក្រោមចំណងជើងថា «ស្វែងរកនគរបុរាណចិន»បានចាក់ផ្សាយ និងនាំទស្សនិកជនឱ្យស្វែងរកអរិយធម៌នគរបុរាណDian