ស្រុកឆាងនីងខេត្តយូណាន: ផ្កា Hydrangea strigosa រីកយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងព្រៃនារដូវក្តៅ

2023-07-10 11:16:12
ប្រភព:ស៊ីហួចិន

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែសីហា ផ្កា Hydrangea strigosa បានរីកយ៉ាងស្រស់ស្អាតគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រៃនៃតំបន់ភ្នំលៅជុនសាន និងភ្នំឋានសួគ៌ដែលស្ថិតនៅតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិទន្លេឡានឆាងជាំងថ្នាក់ស្រុក ស្រុកឆាងនីង ខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិន៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Zhao Yuanrui Li Dequan Li Jing

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha Nong Rui

ស្រុកឆាងនីងខេត្តយូណាន: ផ្កា Hydrangea strigosa រីកយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងព្រៃនារដូវក្តៅ