ស្ពានឆ្លងកាត់ភ្នំនានានៅខេត្ត Guizhou

2023-07-28 17:03:58
ប្រភព:CRI


គិតត្រឹម ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្ពានជិត ៣ ម៉ឺនកន្លែងដែលមានចម្ងាយជាង ៤៤០០ គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងខេត្ត Guizhou ដែលបានតភ្ជាប់បណ្តាញផ្លូវចម្ងាយ ២១ ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រ៕

ស្ពានឆ្លងកាត់ភ្នំនានានៅខេត្ត Guizhou