ក្រុង Ningbo ខេត្ត Zhejiang ប្រទេសចិនអនុវត្តគម្រោង ”ភូមិពាន់ភូមិម៉ឺន” យ៉ាងស៊ីជម្រៅ ដើម្បីបង្កើតជនបទដ៏ស្រស់ស្អាតដែលស័ក្តសមនឹងការស្នាក់នៅ និងការធ្វើអាជីវកម្ម

2023-08-11 17:45:18
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ទេសចរកំពុងដើរលេងក្នុងភូមិ Yang  ក្រុង Ningbo ខេត្ត Zhejiang ប្រទេសចិន។ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ តំបន់នេះបានអនុវត្តគម្រោង ”ភូមិមួយពាន់ធ្វើជាគំរូ ភូមិមួយម៉ឺនទទួលការស្តារឡើងវិញ” យ៉ាងស៊ីជម្រៅ ដើម្បីបង្កើតជនបទដ៏ស្រស់ស្អាតដែលស័ក្តសមនឹងការស្នាក់នៅ និងការធ្វើអាជីវកម្មដែលបានដើរលើមាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនាអនាគតប្រកបដោយលក្ខណៈពិសេស៕

ក្រុង Ningbo ខេត្ត Zhejiang ប្រទេសចិនអនុវត្តគម្រោង ”ភូមិពាន់ភូមិម៉ឺន” យ៉ាងស៊ីជម្រៅ ដើម្បីបង្កើតជនបទដ៏ស្រស់ស្អាតដែលស័ក្តសមនឹងការស្នាក់នៅ និងការធ្វើអាជីវកម្ម