ខ្លាឃ្មុំផេនដាឈ្មោះ "Le le" ឆ្លងខួបកំណើត ២ ឆ្នាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

2023-08-15 17:40:31
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា នៅឧទ្យាន River Safari ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ខ្លាឃ្មុំផេនដាឈ្មោះ "Le le" កំពុងស៊ីចំណីក្នុងពិធីអបអរថ្ងៃខួបកំណើត២ឆ្នាំរបស់វា។

ខ្លាឃ្មុំផេនដា "Le le" គឺជាខ្លាឃ្មុំផេនដាទី ១ ដែលកើតនៅប្រទេសសិង្ហបុរី៕

  

ខ្លាឃ្មុំផេនដាឈ្មោះ "Le le" ឆ្លងខួបកំណើត ២ ឆ្នាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរី