ការការពារសត្វ Tibetan Antelope នៅតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិ Hoh Xil

2023-08-15 17:41:43
ប្រភព:CRI

តំបន់អភិរក្សធម្មជាតិថ្នាក់ជាតិ Hoh Xil ដែលមានទីតាំងនៅខេត្ត Qinghai ភាគពាយព្យនៃប្រទេសចិន គឺជាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិមួយដែលមានទំហំធំបំផុត និងរយៈកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសចិន ហើយក៏ជាទីជម្រករបស់សត្វ Tibetan Antelope ដែលជាសត្វអភិរក្សកម្រិត ១ ​​​ថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសចិនផងដែរ៕

ការការពារសត្វ Tibetan Antelope នៅតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិ Hoh Xil