ស្រុក Langxi នៃខេត្ត Anhui ៖ “របៀងគំនូរចម្ការតែ”បង្ហាញពីទេសភាពថ្មីនៃការស្តារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

2023-08-24 17:39:40
ប្រភព:CRI

ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ស្រុក Langxi ក្រុង Xuancheng នៃខេត្ត Anhui បានចាត់ទុកការជំរុញការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មតែប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ជា “វិស្វកម្មលេខ១” ដោយផ្តោតសំខាន់ពីការនិទានពីរឿងរ៉ាវនៃស្រុក Langxi និងបង្កើតជា “នាមប័ណ្ណថ្មី”នៃវប្បធម៌តែ ។

ស្រុក Langxi នៃខេត្ត Anhui ៖ “របៀងគំនូរចម្ការតែ”បង្ហាញពីទេសភាពថ្មីនៃការស្តារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ