តែមតូចមែនតែបង្ហាញពីសមិទ្ធផលធំនៃការកសាង “ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ”

2023-10-09 16:32:30
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី៩ខែតុលាជាទិវាប្រៃសណីយ៍ពិភពលោក។ ក្នុងខណៈពេលខួបលើកទីដប់នៃការលើកឡើងគំនិតផ្តួចផ្តើម “ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ”យើងុមករួមគ្នារំលឹកឡើងវិញនូវសមិទ្ធផលនៃការកសាង “ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ” តាមរយៈតែមតូចៗ៕តែមតូចមែនតែបង្ហាញពីសមិទ្ធផលធំនៃការកសាង “ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ”