ការងារកំណាយស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាលើកទីបួននៅទីសំណល់ក្រុងបុរាណBai RenCheng នៃខេត្ត ហឺពៃ បានដំណើរការជាបន្តទៀត

2023-10-10 18:12:05
ប្រភព:CRI

ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ អនុលោមតាមការអនុម័តពីរដ្ឋបាលជាតិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ចិន ក្រុមការងារបុរាណវិទ្យាបានធ្វើដំណើរទៅប្រចាំការនៅតំបន់ Long Yao ខេត្តហឺពៃ ដើម្បីធ្វើការងារកំណាយស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាលើកទីបួននៅទីសំណល់ក្រុងបុរាណBai Ren Cheng ។ គោដៅប្រចាំឆ្នាំនៃការងារនេះ គឺស្វែងរកថែមមួយកម្រិតទៀតនូវសម័យកាលនិងដំណើរការផ្លាស់ប្តូររបស់ក្រុងបុរាណBai RenCheng៕

ការងារកំណាយស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាលើកទីបួននៅទីសំណល់ក្រុងបុរាណBai RenCheng នៃខេត្ត ហឺពៃ បានដំណើរការជាបន្តទៀត