ការតាំងពិព័រណ៍រូបថតអន្តរជាតិ ខេត្តគួយចូវចម្រុះពណ៌ • ប្រទេសចិនអេកូឡូស៊ី ឆ្នាំ២០២៣

2023-10-24 10:06:17
ប្រភព:កាសែតយូណានដេលី

ថ្មីៗនេះ ជាមួយនឹងការបញ្ចប់នៃពិធីបើកការតាំងពិព័រណ៍រូបថតអន្តរជាតិ ខេត្តគួយចូវចម្រុះពណ៌ • ប្រទេសចិនអេកូឡូស៊ី ឆ្នាំ២០២៣ បានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលតាំងបង្ហាញជាផ្លូវការ។ លើកនេះប្រមូលបានស្នាដៃថតរូប និងវីដេអូសរុបចំនួន ១២,៤៧២ បន្ទាប់ពីការជ្រើសរើសជាបឋមដោយការិយាល័យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ ស្នាដៃថតរូប និងវីដេអូសរុបចំនួន ៩៦៦ ត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការវាយតម្លៃចុងក្រោយ។

ការតាំងពិព័រណ៍ឆ្នាំនេះ វាយតម្លៃចុងក្រោយបានពានលេខ ១ ចំនួន ៥ រង្វាន់ ពានលេខ ២ ចំនួន ១០ រង្វាន់ និងពានលេខ៣ ចំនួន ១៥ រង្វាន់។

ការតាំងពិព័រណ៍រូបថតអន្តរជាតិ ខេត្តគួយចូវចម្រុះពណ៌ • ប្រទេសចិនអេកូឡូស៊ី ឆ្នាំ២០២៣