ជីវិតបែបយូណាន | ទស្សនាពិព័រណ៌វប្បធម៌ ដើម្បីចាប់អារម្មណ៍វប្បធម៌យូណានតាមទស្សនវិស័យរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន

2023-10-25 18:02:47
ប្រភព:គេហទំព័រយូណាន

ថ្មីៗនេះ ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិតវប្បធម៌យូណាន(២០២២-២០២៣)(ខាងក្រោមហៅកាត់ថា"ពិព័រណ៌វប្បធម៌") បានបើកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍អន្តរជាតិទានឈឺគុនមីង។ ពិព័រណ៍វប្បធម៌នេះ មានប្រធានបទ "បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីចម្រុះពណ៌ ·ការបន្តវេននិងការច្នៃប្រឌិត" ដែលមានផ្ទៃដីតាំងបង្ហាញសរុបជាង ៣ ម៉ឺនម៉ែត្រការ៉េ និងមានផលិតផលជិត ៥០ ម៉ឺនមុខត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញ ។ បន្ទាប់មក សូមលោកអ្នកដើរតាមអ្នកសារព័ត៌មាន ទៅទស្សនាពិព័រណ៍វប្បធម៌ ដើម្បីចាប់អារម្មណ៍កម្លាំងការច្នៃប្រឌិត និងការបន្តវេនវប្បធម៌យូណានតាមទស្សនវិស័យរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Li Xilin   Mou Yanhong   Lou Xinyue

អ្នកបកប្រែ ៖Shen Yan
ជីវិតបែបយូណាន | ទស្សនាពិព័រណ៌វប្បធម៌ ដើម្បីចាប់អារម្មណ៍វប្បធម៌យូណានតាមទស្សនវិស័យរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន