ក្រុងHarbinប្រទេសចិន៖ ពន្លឺភ្លើងនៃព្រះវិហារបញ្ចាំងលើព្រិលបង្កើតជាទេសភាពស្អាតពិសេស

2023-11-08 11:17:06
ប្រភព:CRI

កាលពីថ្ងៃទី៦  ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ទីក្រុង Harbin ដែលស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសចិនបានធ្លាក់ព្រិលខ្លាំង ពន្លឺភ្លើងរបស់ព្រះវិហារ Saint Sophia Cathedral បញ្ចាំងលើព្រិលដែលកំពុងធ្លាក់ ក្លាយជាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពិសេស៕

ក្រុងHarbinប្រទេសចិន៖ ពន្លឺភ្លើងនៃព្រះវិហារបញ្ចាំងលើព្រិលបង្កើតជាទេសភាពស្អាតពិសេស