ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍បង្ហាញថា "មានការរស់នៅមួយបែបហៅថា យូណាន"

2023-11-20 17:18:18
ប្រភព:កាសែតយូណានដេលី

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចិនឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវបានរៀបចំនៅក្រុងគុនមីង ខេត្តយូណាន។  សាលពិព័រណ៍វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ខេត្តយូណាន បង្ហាញពីធនធានវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ដ៏មានឧត្តមានុភាពរបស់ខេត្តយូណាន ដោយមានប្រធានបទ "មានការរស់នៅមួយបែបហៅថា យូណាន"។

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា

ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍បង្ហាញថា "មានការរស់នៅមួយបែបហៅថា យូណាន"