ការផលិតបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់ចិនកំពុងត្រូវបានលើកកម្ពស់

2024-01-26 19:32:44
ប្រភព:CRI

ឧស្សាហកម្មផលិតបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃការធ្វើទំនើបកម្មផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងជាវិស័យដ៏សំខាន់នៃការច្នៃប្រឌិតថ្មីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ។ បើមើលពីចំនួនប៉ាតង់ផ្នែកច្នៃប្រឌិតថ្មី ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ល្បឿនកំណើននៃចំនួនប៉ាតង់ដែលប្រទេសចិនទទួលបានក្នុងវិស័យផលិតបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់គិតជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំបានលើសពី ៣០ ភាគរយ ៕

ការផលិតបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់ចិនកំពុងត្រូវបានលើកកម្ពស់