ប្រទេសចិននិងប្រទេស Nauru ស្តារទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការឡើងវិញ

2024-01-26 19:34:50
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសាធារណរដ្ឋ Nauru បានស្តារទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការឡើងវិញ ៕

ប្រទេសចិននិងប្រទេស Nauru ស្តារទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការឡើងវិញ