ទីក្រុងគុនមីញ៖ តំបន់ទេសភាពទំនប់ឆៅហៃបានក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងក្រុងនិងអ្នកភ្ញៀវទេសចរណ៍ទៅលេងកម្សាន្ត

2018-06-12 18:51:10 |ប្រភព:Xinhua

 

  បច្ចុប្បន្ននេះ  ទំនប់ ឆៅហៃ ទានឆឺ(Dianchi)ទីក្រុងគុនមីញ(Kunming)បានក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជនក្រុងនិងអ្នកភ្ញៀវទេសចរណ៍ទៅលេងកម្សាន្ត។

  តាមអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនទានឆឺគុនមីញបានណែនាំថា  ការពីថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧  គម្រោងវិស្វកម្មលើកកម្ពស់កម្រិតទេសភាពវប្បធម៌ទំនប់ ឆៅហៃ បានបើកដំណើរការកសាងជាផ្លូវការ  ដែលសរុបរួមមានការកសាងថ្មីនូវ រូបសំណាកទេសភាពវប្បធម៌ ចំនួន ១២ ក្រុម  ចម្លាក់នៅដីនៃសត្វតំណាងឆ្នាំទាំង ១២  ចម្លាក់តាមបង្កាន់ដៃ ចំនួន ២៧៩ ផ្ទាំង  និង ចម្លាក់ទេសភាពកន្លែងចំនួន៨ នៃទីក្រុងគុនមីញ និង ទេសភាពទានឆឺ ចំនួន ១៨០។