រមណីយដ្ឋានប្រធានបទ“ខេត្ត យូណានចម្រុះពណ៌ • ពិភពលោកដ៏សប្បាយរីករាយ ”បានបើកហើយ

2018-07-06 16:09:56 |ប្រភព:云南网

  កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា  រមណីយដ្ឋានប្រធានបទ“ខេត្តយូណានដ៏ចម្រុះពណ៌ ពិភពលោកដ៏សប្បាយរីករាយ ”បានបើកយ៉ាងឱឡារិក  កន្រ្តកវិលធំជាងគេក្នុងខេត្តយូណាន គឺ “ភ្នែកបឹងទានឆឺ”ក៏បានបង្ហាញមុខផងដែរ។

  រមណីយដ្ឋានប្រធានបទ“ខេត្តយូណានចម្រុះពណ៌ ពិភពលោកដ៏សប្បាយរីករាយ ”កសាងដោយផ្អែកលើទីកន្លែងកេរ្តិ៍ដំណែលវប្បធម៌យូណានបុរាណភ្នំសឺចែសាននៃខណ្ឌ ជិននីង(Jinning)ទីក្រុងគុនមីញ  ធនធានវប្បធម៌យូណានបុរាណបានភ្ជាប់ជាមួយវប្បធម៌ជនជាតិនិងទេសភាពធម្មតាដ៏ស្រស់ស្អាត។