ផ្សារហ្វារ៉ានៅផ្លូវចាស់ទីក្រុងគុនមីញបានមកវិញទៀតហើយ

2018-11-02 16:20:28 |ប្រភព:yunnangateway

  នាថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ទីផ្សារហ្វារ៉ានៅផ្លូវចាស់ទីក្រុងគុនមីញបានបើកជាផ្លូវការ  វាបានទាក់ទាញប្រជាជនក្នុងទីក្រុងនិងភ្ញៀវទេសចរណ៍មកកាន់ទីនេះចូលរួម។  ក្នុងផ្សារមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនកុះករ  មានអ្នកខ្លះមកសួរតម្លៃ  មានអ្នកខ្លះមើលពីភាពចម្លែកផ្សេងៗ  ពិតជាអ៊ូអរណាស់​​។

  ក្នុងផ្សារហ្វារ៉ាមានកន្លែងតាំងទំនិញជាង១៤០និងមិនគិតតម្លៃនោះទេដែលមានលក់សៀវភៅចាស់  គ្រឿងសម្ភារៈចាស់ៗវត្ថុបុរាណ អក្សរផ្ចង់និងគំនូរជាដើម។

  យោងតាមដំណឹងបានឱ្យដឹងថា  ផ្សារហ្វារ៉ានេះបើកលក់នៅពេលព្រឹកម៉ោង៩ដល់ល្ងាចម៉ោង៦ក្នុងរាល់ចុងសបា្តហ៍៕