“លោកយាយអាវរោមចៀម”យូណានតម្បាញអាវរោមចៀមជូនដល់សិស្សក្រីក្រ

2018-11-02 17:24:58 |ប្រភព:中新网

  ក្នុងមន្ទីរពេទ្យលើកទីមួយនៅក្រោមសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រគុនមីញមានក្រុមតម្បាញអាវរោមចៀមមួយដែលបង្កើតដោយបុគ្គលិកដែលបានចូលនិវត្តន៍  សមាជិកក្រុម១៩រូបមានអាយុជាមធ្យមដល់៧៥ឆ្នាំ។  ពេលថ្មីៗនេះ  “លោកយាយ”ទាំងនេះបានត្បាញឱ្យសិស្សដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្រនៅភូមិBanqingឃុំYaoshanស្រុកQiaojia  ស្រុកនេះជាស្រុកក្រីក្រថ្នាក់ជាតិ។  កាលពីមុន  ពួកគេជូនដល់សិស្សនូវអាវរោមចៀម១៨៥ដែលត្បាញអស់រយៈជាង៩ខែនិងស្រោមជើង១៨០គូដែលទិញដោយការបរិច្ចាគលុយ​៕