កុមារមានជម្ងឺបេះដូងពីកំណើត មីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនចុងក្រោយដែលទទួលព្យាបាលនៅខេត្តយូណាននឹងចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ

2018-11-20 18:15:42 |ប្រភព:yunnangateway

  កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា  មន្ទីរពេទ្យបញ្ជូននំខេកឱ្យកុមារដែលនឹងចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។  នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  មន្ទីពេទ្យជម្ងឺបេះដូងហ៊្វូវ៉ាយខេត្តយូណានរៀបចំពិធីជួបលៀងសម្រាប់កុមារចំនួនចុងក្រោយនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា​មាន​ជម្ងឺបេះដូងពីកំណើតដែលត្រូវនឹងចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ។ ពេលមួយខែមុន  មានកុមារជម្ងឺបេះដូង​ពីកំណើត​របស់​មីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន១៥រូបទទួលការវះកាត់ដោយមិនគិតតម្លៃក្នុងមន្ទីរពេទ្យ៕