ប្តីនិងប្រពន្ធធ្វើជាជាងឈើ ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេបានខុសពីយុវជនយុវនារីក្នុងទីក្រុង

2018-11-22 18:11:18 |ប្រភព:yunnangateway

  ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា  ប្តីនិងប្រពន្ធអង្គុយនៅមុខផ្ទះលេងជាមួយឆ្កៃ។ កាលពីរឆ្នាំមុន  លោកស្រី Yuan Jingជាមួយប្តីGu Yupengបានឈប់ធ្វើការនៅទីក្រុងគុនមីញ  លាការរស់នៅដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅម៉ោង៩ព្រឹកនិងចេញពីធ្វើការម៉ោង៥ល្ងាច  ពួកគេមកដល់ភូមិXiaoshaoដែលមានចម្ងាយពីទីក្រុងគុនមីញប្រហែល៣០គីឡូម៉ែត្រ  ជួលផ្ទះមួយនិងចិញ្ចឹមឆ្កៃពីរក្បាល  តាំងពីនេះទៅ  ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេបានខុសពីយុវជនយុវនារីក្នុងទីក្រុង។

  ដោយសារប្តីមានចំណេះដឹងខាងជាងឈើ  ហេតុនេះហើយបានជាពួកគេបានធ្វើជាជាងឈើ ហើយផលិផលសម្រេចបានដាក់លក់តាមអនឡាញដើម្បីបន្ថែមចំណូល។

  ក្រៅពីនេះ  ប្តីនិងប្រពន្ធពីរនាក់នឹងជួសជុលផ្ទះក្នុងភូមិជាថ្មីម្តងទៀត៕