វិស្វកម្មធ្វើទីក្រុងភ្លឺឡើងជួយទីក្រុងMengziខេត្តយូណានកសាងទីក្រុងអរិយធម៌ប្រទេសចិន

2018-11-29 17:47:45 |ប្រភព:yunnangateway

  ចាប់ពីឆ្នាំនេះមក ក្នុងការងារបង្កើតទីក្រុងអរិយធម៌ប្រទេសចិន ទីក្រុងMengziមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិយីជនជាតិHani Honghe ខេត្តយូណានបានធ្វើការវិនិយោគ១២០លានយ័ន  ថែមទាំងសាងសង់ លើកកម្ពស់និងកែសម្រួលនូវវិស្វកម្មឱ្យភ្លឺឡើង ។  ចង្កៀងផ្លូវនីមួយៗមិនគ្រាន់តែតែងលម្អទេសភាពនាពេលរាត្រីក្នុងទីក្រុងនោះទេ    ក៏ធ្វើឱ្យផ្លូវដើរនោះកាន់តែភ្លឺផងដែរ៕