《អាណាចក្រអង្គរ》ប្រភេទកែទម្រង់បានធ្វើសម្តែងដំបូងក្នុងមហោស្រពអង្គរ

2018-12-07 17:31:28 |ប្រភព:yunnangateway

  ពេលយប់ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ  ការសម្តែង《អាណាចក្រអង្គរ》ប្រភេទកែទម្រង់ដែលធ្វើការសហការរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាបានធ្វើការសម្តែងដំបូងក្នុងមហោស្រពអាណាចក្រអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជា៕