សួនណាន Anning ត្រូវបានជួសជុលនឹងបើកឡើងវិញ

2018-12-11 17:54:13 |ប្រភព:yunnangateway

  សួនណានAnningជាសួនចុងក្រោយដែលរចនាដោយអ្នកជំនាញខាងសួនប្រ​ពៃណីគឺលោកChen Congzhouយ៉ាងល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសចិន សួននេះមានទំហំ៦៦៦៧ម៉ែត្រក្រឡា  វាសាងសង់ឡើង​នៅឆ្នាំ១៩៩១។  ឆ្នាំ២០១៧  ទីក្រុង Anning សម្រេចជួសជុលសួនណានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ  ជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធខូចខាតនិងបង្កើនការការពារសួន។  បច្ចុប្បន្ននេះ  សួននេះបានបើវិញនៅទីក្រុងAnningគុនមីញ។