ឱសថស្ថានវៃឆ្លាតនេះ អាចទិញថ្នាំដោយការស្កេនមុខ

2018-12-17 18:08:34 |ប្រភព:yunnangateway

  កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ  ឱសថស្ថានវៃឆ្លាតដែលបើកថ្មីនៅលើផ្លូវទីក្រុងគុនមីញ បានទាក់ទាញប្រជាជនក្នុងទីក្រុងជាច្រើនមកទិញថ្នាំ។  យោងតាមអ្នកសារព័ត៌មានបានឱ្យដឹងថា  ឱសថស្ថានលក់ថ្នាំគឺបើកលក់ស្វ័យប្រវត្តរយៈពេល២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ  ហើយសម្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយការស្គេនមុខ  ដើម្បីទិញថ្នាំដោយការស្កេនមុខ៕