ទីក្រុងឆុស្យុងខេត្តយូណាន៖ ប្រជាជនជនជាតិយីជួបគ្នាដើម្បីអបអរសារទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

2018-12-25 10:12:03 |ប្រភព:yunnangateway

  កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ  អ្នកសម្តែងជនជាតិនៃទីក្រុងឆុស្យុងខេត្តយូណានធ្វើការសម្តែងរបាំជនជាតិយី《សូមជួបគ្នានៅភ្នំយី》នៅឃុំបុរាណជនជាតិយី។ នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  ប្រជាជនគ្រប់ជនជាតិនៃមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិយីឆុស្យុងខេត្តយូណានជួបគ្នានៅឃុំបុរាណជនជាតិយី  រាំផងច្រៀងផងដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់ជនជាតិយី៕